หะยีลาเต๊ะ ณิชนันทน์, ชคตระการ สมชาย, ภูมิพันธ์ พักตร์เพ็ญ, and ชุติมานุกูล พฤกษ์. 2020. “ผลของแคลเซียมซิลิเกตจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองกระบวนการทางสรีรวิทยาของข้าวเหนียวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ภายใต้สภาวะขาดน้ำ”. Thai Journal of Science and Technology 9 (3). Pathumthani, Thailand:278-89. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.18.