แผ้วบาง อัจฉรา, and สินสมบูรณ์ทอง สายชล. 2020. “การปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยการจำแนก 5 วิธี”. Thai Journal of Science and Technology 9 (4). Pathumthani, Thailand:418-35. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.46.