จิตดิลกธรรม วุฒิชัย, จิระเกียรติกุล เยาวพา, and ทีรฆฐิติ ธราธร. 2021. “Protoplast Isolation from In Vitro Leaf of Pineapple (Ananas Comosus) Cv. Phulae”. Thai Journal of Science and Technology 10 (2). Pathumthani, Thailand. https://doi.org/10.14456/tjst.2021.15.