แซ่ตั๊น จุฑาทิพย์, สอนสมนึก สุภาพร, and สินสมบูรณ์ทอง สายชล. 2021. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพประเภทการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก”. Thai Journal of Science and Technology 9 (6). Pathumthani, Thailand:729-40. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.76.