งามสุข ธนัชพร, นาไชย พัชราภา, and สินสมบูรณ์ทอง สายชล. 2021. “การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS, MINITAB, PSPP และ R สำหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์”. Thai Journal of Science and Technology 9 (6). Pathumthani, Thailand:741-51. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.77.