ลิสวัสดิ์ สุปราณี, วัชรเสถียร วรางคณา, and ตุลยนิติกุล เบญจมาศ. 2021. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์ในตัวแบบการถดถอยลอจิสติกภายใต้ข้อมูลที่มีมิติสูงแบบบางเบาและตัวแปรทำนายมีความสัมพันธ์กันสูง”. Thai Journal of Science and Technology 9 (6). Pathumthani, Thailand:761-72. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.79.