ไชยคราม ธัญญรัตน์. 2021. “ความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”. Thai Journal of Science and Technology 9 (6). Pathumthani, Thailand:773-86. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.80.