พานทอง ชนาภา, ไชยนอก กิตติพงศ์, เชิดหิรัญกร เบญญา, บุตรกูล ดวงแข, and อินทรศิริ เสวต. 2021. “ผลของการยิงด้วยลำไอออนและกระบวนการทางความร้อนต่อโครงสร้างผลึกและสมบัติเชิงแสงของพลอยดิบสปิเนล”. Thai Journal of Science and Technology 9 (6). Pathumthani, Thailand:787-98. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.81.