ธัญสิริวรรธน์ ธัญญ์วนิช, ปราณีตพลกรัง เทพพิทักษ์, กาวิชา ประภาษ, ทัศนัส ณธกร, and คำโฮง สุมลฑา. 2021. “ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญของยอดอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่เลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว”. Thai Journal of Science and Technology 9 (6). Pathumthani, Thailand:821-31. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.84.