กาวิชา ประภาษ, นาติโน วนารัตน์, พัฒนาสันต์ วิไลวรรณ, and แสงดี อภิเดช. 2021. “การพัฒนาชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ”. Thai Journal of Science and Technology 9 (6). Pathumthani, Thailand:832-43. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.85.