สติปัฏฐาน อติกานต์, ปิยพิทยานันต์ ชนิตโชต, เจริญรัตน์ เทพปัญญา, and สุขุมศิริชาติ วาสนา. 2021. “การพัฒนาอาหารสำหรับเพาะเลี้ยง Escherichia Coli DH5 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพให้ได้เซลล์ที่มีความหนาแน่นสูง”. Thai Journal of Science and Technology 9 (6). Pathumthani, Thailand:864-75. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.88.