แก้วหาวงษ์ นิฉา. 2015. “การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ SARIMA และตัวแบบการถดถอยที่มีความคลาดเคลื่อนเป็นตัวแบบ ARMA”. Thai Journal of Science and Technology 4 (1). Pathumthani, Thailand:24-36. https://doi.org/10.14456/tjst.2015.7.