คลิ้งทอง ปุริม, ศรีพิจิตต์ ประภา, เกิดผล รัตติกาน, and ศรีวงศ์ชัย ธานี. 2016. “การถ่ายทอดลักษณะความยาวของเมล็ดในการผสมข้ามระหว่างข้าวอินดิกากับข้าวจาปอนิกา”. Thai Journal of Science and Technology 5 (2). Pathumthani, Thailand:144-49. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.14.