ธนานันต์ ธีระชัย, พันธ์รูปท้าว จุฑาทิพย์, and ธนานันต์ นฤมล. 2016. “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยไอเอสเอสอาร์”. Thai Journal of Science and Technology 5 (2). Pathumthani, Thailand:181-89. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.18.