อินทะวง ไชสะหวัน, and ชนะไพฑูรย์ นฤมล พินเนียม. 2016. “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินธาตุอาหารพืชในดินสำหรับการปลูกข้าว กรณีศึกษา : อำเภออุทุมพร จังหวัดสุวรรณเขต สปป ลาว”. Thai Journal of Science and Technology 5 (3). Pathumthani, Thailand:213-26. https://doi.org/10.14456/tjst.2016.21.