สิงห์ศิลารักษ์ ท., ธนานันต์ ธ. and ธนานันต์ น. (2017) “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(1), pp. 89–98. doi: 10.14456/tjst.2018.16.