อุ่นทวี ศ., เครือจันทร์ ค., เกษียร ส., ผลประไพ ช. and อิฐรัตน์ อ. (2017) “การกักเก็บสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดจากผลสมอไทยด้วยไนโอโซมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(2), pp. 134–145. doi: 10.14456/tjst.2018.3.