สิงห์ศิลารักษ์ ท., ธนานันต์ ธ. and ธนานันต์ น. (2017) “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(2), pp. 191–201. doi: 10.14456/tjst.2018.14.