แย้มสุดใจ จ., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., สุขประเสริฐ พ., พัฒนเกียรติ ส. and พิริยะภัทรกิจ อ. (2018) “การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียดอกใหญ่โดยวิธีการผสมข้ามและทดสอบลูกผสมโดยการปักชำ”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(3), pp. 249–260. doi: 10.14456/tjst.2018.4.