ล้านไชย ม., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., ทองศรี ว., พิริยะภัทรกิจ อ. and จันจุฬา ณ. (2018) “การผสมเกสรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(3), pp. 261–271. doi: 10.14456/tjst.2018.17.