อินทรัตน์ ธ. and ไวภาษา ช. (2018) “การทดลองประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นแสมทะเลเบื้องต้นด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(3), pp. 307–318. doi: 10.14456/tjst.2018.8.