คบพิมาย ย., สกูลสิงหาโรจน์ ช., แสงทอง ว. and จีนะเจริญ ศ. (2018) “การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(3), pp. 282–292. doi: 10.14456/tjst.2018.19.