เกตตะพันธุ์ ส., อนันต์ ก., อธินุวัฒน์ ด. and เมตปราณี ล. (2018) “ผลของการใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ในชุมชนเกษตรอินทรีย์”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(4), pp. 333–354. doi: 10.14456/tjst.2018.32.