คำโมนะ ก., พงษ์เจริญกิต แ., แสงทอง ว. and สกูลสิงหาโรจน์ ช. (2018) “การเพิ่มการแสดงออกและการถ่ายทอดยีน OsDFR ที่เกี่ยวข้องในวิถีการสังเคราะห์แอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิดินในข้าวดัดแปลงพันธุกรรม”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(4), pp. 371–381. doi: 10.14456/tjst.2018.34.