พวงจิก ธ. and หาระโคตร พ. (2018) “การสำรวจ รวบรวม และลักษณะเฉพาะของไผ่ธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(4), pp. 382–392. doi: 10.14456/tjst.2018.35.