วงศ์ประเสริฐ ส. and เชื้อบุญ ว. (2018) “ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(4), pp. 399–407. doi: 10.14456/tjst.2018.37.