จันทร์แจ่ม น., ตังคณานุรักษ์ น., ตังคณานุรักษ์ ค., อัมพรายน์ ก. and พิริยะภัทรกิจ อ. (2018) “การศึกษาผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำผิวดินของการปลูกกาแฟอาราบิก้าภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(4), pp. 408–417. doi: 10.14456/tjst.2018.38.