แวนบอเซอร์ บ. and ทรัพย์สมบูรณ์ ก. (2018) “การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างของส่วนราชการตามเอกสารของกรมบัญชีกลาง”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(4), pp. 427–441. doi: 10.14456/tjst.2018.40.