ภูมิพันธ์ พ. (2013) “บทบาทของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อพืช ดิน และสิ่งแวดล้อม”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 2(2), pp. 91–101. doi: 10.14456/tjst.2013.16.