วรรณประเสริฐ พ., อธินุวัฒน์ ด. and ผลประไพ ช. (2013) “ผลของการใช้ปอเทืองร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตผักคะน้าอินทรีย์”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 2(2), pp. 115–124. doi: 10.14456/tjst.2013.18.