โสตถิวิไลพงศ์ จ. and อธินุวัฒน์ ด. (2018) “การพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืชอนุภาคนาโนจากการกักเก็บสารสกัดใบพลูในนาโนไคโตซานเพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดขาวปลี”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(5), pp. 516–533. doi: 10.14456/tjst.2018.47.