เวียงวะลัย ห. and ภูวงษ์ ก. (2018) “ผลของแป้งถั่วแดงที่ทดแทนแป้งสาลีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหมั่นโถว”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(5), pp. 534–543. doi: 10.14456/tjst.2018.48.