ศรีมงคลลักษณ์ อ., ภู่ภิญโญกุล ม. and ตั้งตระกูล พ. (2018) “ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและอัตราส่วนระหว่างของแข็งต่อสารละลายกรดซิตริกที่ใช้สกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(5), pp. 544–552. doi: 10.14456/tjst.2018.49.