ดำริห์อนันต์ จ. and ปานรังศรี ธ. (2018) “การจัดการทรัพยากรเพื่อลดเวลาในงานเทคอนกรีตด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ในระบบคอสมอส”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(5), pp. 553–566. doi: 10.14456/tjst.2018.50.