กบค้างพลู แ., ชุมภูคำ เ. and ฉัตรบรรยงค์ ร. (2018) “ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(6), pp. 592–599. doi: 10.14456/tjst.2018.57.