อินทนนท์ อ., เตชีศีลพิทักษ์ ธ., จาละ อ., จันจุฬา ณ. and บาลลา น. (2018) “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของต้นแววมยุราพันธุ์พื้นเมือง”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(6), pp. 596–604. doi: 10.14456/tjst.2018.58.