มณีธร เ., โรจน์พิบูลสถิตย์ ป., วิไลชนม์ ร. and กังสดาลอำไพ ศ. (2018) “เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร รูปร่างทรงกลม ซึ่งมีชีวิต แต่ไม่เจริญเติบโต ยังคงสร้างกลูตามิลทรานส์เพปทิเดสที่เป็นปัจจัยก่อความรุนแรงโรค”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 7(6), pp. 614–621. doi: 10.14456/tjst.2018.60.