เนียมจันทร์ น., ใหญ่ประเสริฐ ช. and ศิริสถิตย์กุล ช. (2019) “ความหนาแน่นฟลักซ์จากแม่เหล็กถาวรในต้นแบบตู้เย็นแม่เหล็กที่มีโรเตอร์แม่เหล็กอ่อน”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(1), pp. 1–9. doi: 10.14456/tjst.2019.1.