วัฒนเดชเสรี เ., ชคตระการ ส., ภูมิพันธ์ พ. and ชุติมานุกูล พ. (2019) “ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ระดับการให้น้ำที่แตกต่างกัน”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(1), pp. 31–42. doi: 10.14456/tjst.2019.4.