ขณะรัตน์ อ., ตังคณานุรักษ์ ค., ตั้งกุลบริบูรณ์ ร. and พิริยะภัทรกิจ อ. (2019) “ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(1), pp. 43–53. doi: 10.14456/tjst.2019.5.