พรเจริญ อ., บดีรัฐ น. เ., ฤกษ์งาม ถ. and ชูเมียน ส. (2019) “การประเมินภาวะสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะเหล็กของผู้ประกอบอาชีพทำมีด”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(1), pp. 85–92. doi: 10.14456/tjst.2019.9.