ศรีธเรศ น., เทพรักษา ป. and โควะวินทวีวัฒน์ ส. (2019) “ผลของการใช้สารเสริมชีวภาพ (DS-1) ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่งและคุณภาพเนื้อ”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(2), pp. 156–166. doi: 10.14456/tjst.2019.25.