สุขจิตร ส., สกูลสิงหาโรจน์ ช., เข็มกลัดเงิน น. and นนทสวัสดิ์ศรี เ. (2019) “การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์เพื่อตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและกระเจียว”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(3), pp. 287–299. doi: 10.14456/tjst.2019.37.