อินทนนท์ เ. and พวงจิก ธ. (2019) “น้ำหมักชีวภาพกระตุ้นการเจริญและเพิ่มความต้านทานโรคในกล้วยหอมทอง”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(4), pp. 345–354. doi: 10.14456/tjst.2019.42.