งามล้วน ศ., ชคตระการ ส. and ชุติมานุกูล พ. (2019) “ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเคลื่อนย้ายซิลิกอนของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(4), pp. 377–385. doi: 10.14456/tjst.2019.45.