พรมจวง ณ., เหล็กสูงเนิน น. and ตอเงิน พ. (2019) “การเปิดปากใบในรอบวันของพรรณไม้ที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศในเขตเมือง บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(4), pp. 386–397. doi: 10.14456/tjst.2019.46.