เขื่อนเพชร ก., จันทร์ศรีบุตร ณ. and ลิขิตสิทธิกุล ภ. (2019) “การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รี่”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(4), pp. 411–428. doi: 10.14456/tjst.2019.48.