มณีโชติ ส. and อธินุวัฒน์ ด. (2019) “การใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมสู่เกษตรอินทรีย์ยุค 3.0 และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายย่อย”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(5), pp. 468–478. doi: 10.14456/tjst.2019.53.