เอกศิริพงษ์ พ. and จิรขจรกุล ส. (2014) “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 3(3), pp. 148–159. doi: 10.14456/tjst.2014.9.