ศรีรัตนโชติ เ., พันพิพัฒน์ ว., ชัยจันทร์ ม. and หนิสอ ห. (2019) “ผลของชนิดของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของเบต้าแคโรทีนนาโนอิมัลชัน”, Thai Journal of Science and Technology. Pathumthani, Thailand, 8(6), pp. 620–632. doi: 10.14456/tjst.2019.65.